Inner Banner

News

章別及青年軍考核短片

本會現已將銅章考試、銀章考試、金章考試以及分區青年軍甄選等考試範圍及示範短片放上網頁。詳情請見更多影片

Additional information